Menu
0
Conseils professionnels
Services certifiés
Service après-vente
Belgium, The Netherlands & Luxembourg

Conditions générales de vente

Algemene voorwaarden LS Medical BVBA
1. Algemene bepalingen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
- Ls Medical: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) Ls Medical, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 3600 Genk, Horizonlaan 36, en ingeschreven bij de BTW administratie onder het nummer BE 0665.643.296.
- Klant: iedere Belgische onderneming of vertegenwoordiger van de Belgische overheidsinstanties die met Ls Medical een
overeenkomst sluit.
1.2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen, alsmede op iedere
overeenkomst van koop en verkoop, tussen Ls Medical en de Klant.
Bij de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst verbindt de Klant zich ertoe deze algemene voorwaarden te hebben
gelezen en goedgekeurd en gaat hij hierbij akkoord met deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden treden in werking op 1 december 2017 en gelden voor onbepaalde tijd.
De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant. Bijkomende
voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ls
Medical aanvaard zijn.
De vertegenwoordiger van de Belgische overheidsinstanties dient een geldige volmacht voor te leggen waaruit ontegensprekelijk
blijkt dat zij bevoegd is om desbetreffende overheidsinstantie geldig te vertegenwoordigen bij het sluiten van een overeenkomst
met Ls Medical.
1.3. Persoonlijke gegevens van de Klant
De Klant heeft het recht op toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens.
2. Aanbieding, prijzen en totstandkoming
2.1. Aanbieding en prijzen
De door Ls Medical gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
De offertes verbinden Ls Medical enkel na schriftelijke goedkeuring van het daartoe bevoegde orgaan van Ls Medical.
Ls Medical is bevoegd een aanbieding/offerte te wijzigen of in te trekken na aanvaarding door de Klants mits dit onverwijld
plaats vindt.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven en exclusief andere op de verkoop of de levering
drukkende kosten.
2.2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt eerst tot stand door bevestiging van de opdracht tot levering (d.i. orderbevestiging of bestelbon), dan
wel indien Ls Medical met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Iedere overeenkomst wordt door Ls Medical aangegaan onder de voorwaarde dat de Klant voldoende kredietwaardig is en
blijft. Ls Medical is gerechtigd de Klant informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De Klant is verplicht
op eerste aanzegging van Ls Medical voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen
jegens Ls Medical. Ls Medical is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk
verzoek genoegzaam is voldaan.
3. Inhoud van de overeenkomst
3.1. Levertijd
De door Ls Medical opgegeven leveringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
Vanaf de levering is de Klant volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen en voorwerpen.
Bij niet tijdige aflevering dient de Klant Ls Medical schriftelijk in gebreke te stellen, met dien verstande dat Ls Medical een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen verkrijgt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Indien de overeengekomen levertijd langer dan 30 werkdagen aanhoudt, en Ls Medical voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen ten nadele van Ls Medical.
Geen enkele vertraging in de levertijd geeft het recht op wijziging van de algemene voorwaarden.
3.2. Aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de magazijnen van Ls Medical te Baal (België) als plaats van aflevering. Ls Medical is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
3.3. Vervoer
Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen, worden de door Ls Medical te leveren goederen vervoerd met eigen vervoermiddelen of door Ls Medical aangewezen vervoerders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
3.4. Prijzen en prijsverhoging
De prijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking.
Kosten van eventueel transport- en afleverings- en installatiekosten en wettelijk in rekening te brengen kosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien Ls Medical met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Ls Medical niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Ls Medical is niet verplicht hiervan vooraf mededeling te doen. Ls Medical is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever te brengen. De in lid 2 genoemde bepaling is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van Ls Medical doorgevoerde prijswijzigingen.
Ls Medical is gerechtigd tot het ontbinden van de overeenkomst indien door technische storingen foutieve prijzen tot stand gekomen zijn.
3.5. Betaling
Alle bestellingen zijn onmiddellijk en contant, in Euro’s (€), betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Ls Medical op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
Het recht van de Klant om eventuele vorderingen op Ls Medical te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Klant wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen drie (3) werkdagen na verzending van de factuur gedetailleerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan Ls Medical meldt. Een eventuele klacht ontslaat de Klant niet uit haar betalingsverplichting.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.
Bij gebreke aan betaling van de hoofdsom en van de verwijlintresten, binnen de 15 werkdagen na de verzending van een aanmaning per aangetekende brief, zal alle niet gerechtvaardigde vertraging in de betaling van de facturen van Ls Medical, van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, een verhoging van 10% van het oorspronkelijk gefactureerd bedrag als gevolg hebben ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00.
De gehele vordering van Ls Medical, ook dat gedeelte dat nog niet in geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:
o Bij niet stipte betaling van door Klant verschuldigde bedragen;
Herziening 18 december 2018
o Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt;
o In geval van overdracht of fusie in hoofde van de Klant;
o Indien en zodra enig beslag ten laste van de Klant wordt gelegd.
3.6. Garantie en reparaties
Ls Medical garandeert de deugdelijkheid van het product volgens de omschrijving op de verpakking en op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Ls Medical verleent generlei verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant c.q. toeleverancier jegens haar heeft gegeven of aanvaard. Goederen terzake waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de Klant slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Ls Medical. De goederen die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van het door Ls Medical aan Klant telefonisch of per e-mail doorgegeven reclamatienummer, de originele door Ls Medical aan Klant afgegeven aankoopbon of factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat en een duidelijke omschrijving van de klacht.
Goederen die worden teruggezonden zonder reclamatienummer of die niet gebrekkig zijn bevonden, zullen op kosten van Klant aan deze worden teruggezonden. In dat geval zijn de kosten van het door Ls Medical terzake van de klacht ingestelde onderzoek voor rekening van de Klant. Dit is eveneens het geval indien de goederen niet aan Ls Medical worden geretourneerd doch Ls Medical op verzoek van de Klant op de plaats van aflevering of enige andere door de Klant opgegeven plaats een onderzoek instelt.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
o indien er gedurende de garantietermijn veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ls Medical of de fabrikant zijn verricht;
o indien de originele factuur of aankoopbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
o indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Ls Medical heeft voldaan;
o indien gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
o indien beschadiging is ontstaan door onjuist gebruik (= gebruik die niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant en/of van de invoerder), opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
De Klant dient zelf te zorgen voor een deugdelijke verpakking van het product, liefst de originele verpakking in een doos met voldoende opvulmateriaal op de wijze waarop het product is ontvangen, doch minimaal in een degelijke doos voorzien van ruim voldoende opvulmateriaal.
Indien Ls Medical vaststelt dat problemen met, of beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ondeugdelijke verpakking, dan worden de kosten voor de reparatie van het product in rekening gebracht. Indien nodig zal de Klant hiervan vooraf een prijsopgave ontvangen.
Ls Medical beslist vrij of het product al dan niet dient te worden vervangen als passende tegemoetkoming ten voordele van de Klant.
3.7. Aansprakelijkheid
Ls Medical is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken van de geleverde zaken veroorzaakt door opzet en grove schuld c.q. nalatigheid van Ls Medical.
De Klant verklaart bij de bestelling voldoende informatie en inzage te hebben bekomen in de aard, de omvang en de duur van de in dit lid vermelde verzekeringsovereenkomst.
De door Ls Medical opgenomen verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen.
3.8. Klachten en termijnen
De Klant dient de door Ls Medical afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn afgeleverd; of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze niet specifiek zijn overeengekomen - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
In geval van verzuim van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt de Klant geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen en vervalt ieder recht van de Klant op beroep op non-conformiteit van het geleverde.
Gebreken, die bij aflevering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de Klant binnen drie (3) werkdagen na de ontdekking ervan, gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan Ls Medical ter kennis worden gebracht.
3.9. Geschillenregeling
Bovendien moet binnen de drie werkdagen ook het nodige worden gedaan teneinde de klachten tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen. Ls Medical engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits:
− Ls Medical daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.
− Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige, dewelke minnelijk in onderling overleg wordt aangesteld. Ls Medical houdt zich het recht voor zich te verzetten tegen de aanstelling van een deskundige eenzijdig gekozen door de Klant.
De Klant is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.
Partijen komen overeen en aanvaarden mee te werken aan de werkzaamheden van deskundige en deze ook bij helften te zullen provisioneren daar zij erkennen dat zij beiden gebaat zijn bij een zo snel en efficiënt mogelijke afhandeling van een technisch bouwgeschil.
Partijen bevestigen de voorkeur dat ook buitengerechtelijk te doen en hieraan mee te werken in de volgende zin:
o Zij erkennen de kundigheid van alle deskundigen die worden bevraagd en weerhouden in technische materies door de Rechtbank van Eerste aanleg van de plaats waar het goed werd geleverd als gerechtsdeskundige.
o Zij zullen naar beste vermogen meewerken en alles in het werk stellen om de expertise zo diligent en vlot mogelijk te doen verlopen (binnen redelijke termijn reageren op briefwisseling, aanwezig zijn op afspraken, aanleveren van stukken zo nodig en desgevraagd door de deskundige, …).
Om dit belang te beklemtonen is het dan ook zo dat partijen het principe aanvaarden dat een niet minnelijk meewerkende partij bij een navolgende procedure zal gehouden zijn de kosten van de gerechtsdeskundige integraal zelf te provisioneren.
3.10. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Ls Medical schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
Ls Medical heeft bijkomend het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Ls Medical tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
Deze overmacht schort de verplichtingen van de Klant niet op.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ls Medical onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Ls Medical behoort te komen, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, fabrieks- en vervoersstoringen van welke aard dan ook, embargo, staat van beleg, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere extreme weersomstandigheden en calamiteiten, uitval of ziekte van personeel, alsmede quarantaine.
Onder overmacht wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Ls Medical aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.
3.11. Eigendomsvoorbehoud en risico
De door Ls Medical geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Klant alle verplichtingen uit enige met Ls Medical gesloten overeenkomst is nagekomen.
De eigendom van de geleverde goederen zal pas worden overgedragen op de Klant tot na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Ls Medical geleverde of te leveren goederen aan de Klant verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.
Het risico van de door Ls Medical af te leveren zaken is voor rekening van de Klant vanaf het moment van de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Bij koop op proef is de zaak voor risico van de Klant van de koopovereenkomst. Van de Klant ontvangen zaken blijven voor zijn risico.
Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.
Indien de Klant, in weerwil van het in het vorige lid vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal Ls Medical onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de geleverde goederen vergt.
De Klant stelt desgevallend Ls Medical in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt Ls Medical op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot recuperatie, demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan.
De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.
De Klant dient de goederen tot op het moment van effectieve eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van - doch niet uitsluitend - elke vorm van brand, waterschade en diefstal). De Klant zal op eenvoudig verzoek van Ls Medical de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen.
De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van Ls Medical die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen.
3.12. Overdracht van schuldvordering(en)
Indien de Klant, in weerwil van het in artikel 3.11 vermelde verbod, toch overgaat tot vervreemding van de geleverde goederen, verbindt de Klant zich ertoe om alle schuldvorderingen over te dragen aan Ls Medical die voortspruiten uit deze vervreemding, overeenkomstig artikel 1690 B.W.
Desgevallend volstaat een eenvoudige kennisgeving door Ls Medical aan de derde-verkrijger van de geleverde goederen, opdat deze derde-verkrijger enkel nog bevrijdend kan betalen aan Ls Medical.
Ls Medical is gerechtigd het bedrag van de facturen te verhogen met 15% telkens indien de Klant nalaat haar schuldvordering over te dragen of daden van invordering stelt.
Deze daden kunnen zijn: een regeling voorstellen, schulden (gedeeltelijk) kwijtschelden, ….
3.13. Pand op schuldvorderingen
Tot waarborg van de betaling van de door de Klant aan Ls Medical verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Klant ten voordele van Ls Medical in pand:
o Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Ls Medical
Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent Ls Medical uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
o Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook.
Bedoeld worden onder meer vorderingen van de Klant uit handelscontracten, vorderingen van de Klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps-en handelsactiviteit van de opdrachtgever, vorderingen van de Klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Het pand op schuldvorderingen maakt de Klant inningsonbevoegd. De Klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Ls Medical in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.
Ls Medical is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.
De Klant engageert zich ertoe alle informatie met betrekking tot de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van Ls Medical, zodat Ls Medical tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan.
Ls Medical zal uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.
3.14. Opschortingsrecht, ontbinding en annulering
Onverminderd het overig bepaald in deze voorwaarden heeft Ls Medical in de gevallen dat:
o de Klant zich in een toestand van kennelijk onvermogen en/of bedreigde continuïteit bevindt;
o de Klant een verzoek tot het verkrijgen van uitstel van betaling indient;
o beslag op het geheel of een gedeelte van Klants' vermogen wordt gelegd;
o de Klant komt te overlijden;
o de Klant enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
o de Klant nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
o de Klant overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden
het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat Ls Medical tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
In geval van annulering – verbreking van de overeenkomst is de Klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de overeengekomen prijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Ls Medical en de door Ls Medical gemaakte kosten.
3.15. Bewijs
Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Klant zijn de administratieve gegevens van Ls Medical beslissend, behoudens door Klant te leveren tegenbewijs. Behoudens tegenbewijs gelden tussen Klant en Ls Medical de op de factuur of bestelbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
4. Slotbepalingen
4.1. Uitleg
Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.
De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
4.2. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht.
De Klant die Belgische overheidsinstanties vertegenwoordigt verbindt er zich toe de Belgische regelgeving voor overheidsopdrachten gebaseerd op Europese regelgeving correct na te leven.
In het geval de Belgische regelgeving voor overheidsopdrachten uitdrukkelijk voorziet in andere leveringstermijnen, regels met betrekking tot de betaling, de facturatie en de eventuele verschuldigde aanhorigheden, dan zal van onderhavige algemene voorwaarden moeten worden afgeweken.
De Klant die Belgische overheidsinstanties vertegenwoordigt dient uiterlijk 5 weken voor de contractsluiting na te gaan of onderhavige algemene voorwaarden tegenstrijdigheden vertonen met de Belgische regelgeving.
Eventuele tegenstrijdigheden dienen uiterlijk 4 weken voor de contractsluiting te worden meegedeeld aan LS Medical door een aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst.
LS Medical behoudt zich het recht voor om binnen 1 week na ontvangst van de aangetekende zending, af te zien van de koopverkoop tussen LS Medical en de Klant die de Belgische overheidsinstanties vertegenwoordigt.
De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3. Bevoegde rechter
Alle geschillen tussen Ls Medical en de Klant die ontstaan naar aanleiding van de offerte of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting beslecht worden door het Vredegerecht te Hasselt dan wel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
4.4. Kosten en rechtsplegingsvergoeding
Ls Medical heeft het recht om de terugvordering te vragen van alle kosten die in hoofde van Ls Medical zijn gemaakt ter invordering van de openstaande factuur, zoals daar zijn advocatenkosten, administratiekosten, kosten van aangetekende zendingen, …
De opsomming van de invorderingskosten is exemplatief en niet exhaustief.
Partijen streven oprecht en uitdrukkelijk naar buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Om die reden gaan zijn dan ook uitdrukkelijk en weloverwogen akkoord om desbetreffend steeds, met inbegrip van behandeling op verzet, het basistarief van de geactualiseerde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te weerhouden.

Veuillez accepter les cookies afin de rendre ce site plus fonctionnel. D'accord? OuiNonEn savoir plus sur les témoins (cookies) »

S'abonner à la newsletter

S'abonner

S'inscrire

L'inscription à notre boutique permettra d'accélérer votre passage à la caisse lors de vos prochains achats, d'enregistrer plusieurs adresses, de consulter ou de suivre vos commandes, et plus encore.

S'inscrire

Récemment ajouté

Il n'y a aucun article dans votre panier

Total avec les taxes:€0,00